Mobilná jednotka - popis a funkcia

Mobilná jednotka EchoTrack určuje každú sekundu polohu vozidla a čas z družíc systému GPS. Pre približnú predstavu uveďme, že poloha je určená s presnosťou cca. 10 metrov na zemskom povrchu (ak použijeme kvalitnú mapu, je možné rozlíšiť ulice, ktorými vozidlo išlo, budovy, pri ktorých parkovalo), čas s presnosťou 10-6 s. Spolu s ďalšími údajmi o vozidle ukladá tieto informácie do svojej vnútornej pamäte podľa voliteľného harmonogramu, ktorý je možné kedykoľvek zmeniť povelom z dispečerského pultu.

Vo voliteľných intervaloch jednotka posiela stavovú SMS na centrálny dispečing (je možné zvoliť až 8 tel. čísiel). Táto správa môže obsahovať len poslednú polohu a stav vozidla, alebo celkovo 6 polôh a stavov, ktoré sa rovnomerne rozprestierajú na trase prejdenej po dobu od predchádzajúceho hlásenia. Mobilná jednotka ukladá dáta tiež do svojej vnútornej pamäte so štandardnou kapacitou 6 000 údajov. Interval ukladania je opäť nastaviteľný. Obsah pamäte sa prenáša jednorázovo dátovým prenosom na výzvu z dispečerského software. Podrobné dáta o trase (typicky každé 3-5 minút) sú podmienkou pre podrobný rozbor chovania vodiča.

Mobilná jednotka je vybavená 8 binárnymi vstupmi, ktoré môžu spracovávať dvojstavové informácie (áno / nie) o tom, či beží motor, je zapnuté chladenie / kúrenie, sú otvorené dvere, je pripojený náves, je aktivované otrasové čidlo… Ďalej má jednotka 4 analógové vstupy, napríklad pre meranie teploty v ložnom priestore, otáčok, napätia batérie, výšky hladiny paliva v nádrži… Teplotu je možné merať tiež špeciálnymi snímačmi s presnosťou 0,5. Pre ovplyvnenie stavu vozidla povelom z dispečerského pultu disponuje jednotka 6 binárnymi výstupmi. Je možné si predstaviť, že dispečer napríklad zapne na diaľku chladenie. Rovnakú akciu môže jednotka vykonať sama pri splnení definovaných podmienok (teplota stúpne nad povolenú medzu a zapne chladenie).

Dispečer môže do jednotky nahrať až 600 bodov, ktoré definujú územie alebo trasu povolenú pre pohyb vozidla. Pre každú novú nameranú polohu (teda každú sekundu) jednotka zisťuje, či nedošlo k opusteniu vymedzeného priestoru. V kladnom prípade okamžite vyhlási alarm a pošle na dispečerský pult SMS správu. Do alarmového stavu sa môže vozidlo dostať rovnako splnením nastavených podmienok pre bitové či analógové vstupy (zopnutie otrasového snímača, prehriatie motora…).

V ľubovoľnom momente môže dispečer zmeniť konfiguráciu jednotky, požiadať ju o zaslanie aktuálnej polohy, alebo odštartovať proces načítania a spracovania dát z pamäte jednotky. Jednou z dostupných volieb je i zaslanie ľubovoľne dlhého textu, ktorý sa vytlačí na pripojenej tlačiarni (voliteľné príslušenstvo). Takto je možné posielať napr. formuláre prepravných listov. Pre zasielanie plánikov a máp môže dispečer použiť štandardný fax.

V priebehu jazdy vozidla je jednotka v stave plnej funkcionality. Po vypnutí motora môže byť prevedená do tzv. „sleepu“, kedy jej odber klesá na 15 mA. I v tomto stave jednotka reaguje na udalosti na vstupoch (alarm) a tiež na prichádzajúce hovory a SMS.