Slovník skratiek

   
GPS

Systém globálneho určovania polohy budovaný od r.1973 pre potreby armády USA - v súčasnosti čoraz viac využívaný aj v civilnom sektore. Umožňuje určiť presnú polohu statických alebo pohybujúcich sa objektov.

WGS 84

Súradnicový systém, s ktorým pracuje GPS. Je tvorený zemepisnými rovnobežkami - zem. šírka (napr. 48° 43' 51") a zemepisnými poludníkmi - zem. dĺžka (napr. 19° 08' 10" )

DGPS

Diferenčné spresnenie signálu GPS - umožňuje zvýšiť presnosť na 1-5 m.

WAAS/EGNOS

Doplnkový systém na spresnenie signálu GPS - umožňuje zvýšiť presnosť na 1-3 m. Tento signál je dostupný už aj na území SR - novšie GPS zariadenia ho už dokážu využívať.